Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:         www.domusaurea.cz

Společnost:                         Domus Aurea a.s

Se sídlem:                           Na Černém vrchu 5, Praha 5 150 00

IČ/DIČ:                               25062221; CZ2506221

E-mailová adresa:             info@domusaurea.cz

Telefonní číslo:                 +420 777 712 663

 

(Následující požadované údaje vyplní zákazník)

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:         

 

 Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

Dne…………. jsem ve Vašem obchodě……….vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady(………………………………….). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:………………………………..). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání ……../datum obdržení……….
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem …………..
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)…………………………………………….
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:………………………………
  5. Adresa spotřebitele:……………………………………………
  6. E-mail:……………………………………………………………
  7. Telefon:………………………………………………………….

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

  V (………………….), Dne (………………..)

 

                            (podpis)
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

>